Cepej Arabuluculuk Merkezlerine ilişkin Avrupa Etik (Davranış) Kuralları

European Code of Conduct for Mediaton Providers orjinal dokümanına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

4.12.2018

Avrupa Konseyi

Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu

Arabuluculuk Merkezlerine ilişkin Avrupa Etik (Davranış) Kuralları

Bu etik kurallar arabuluculuk merkezleri, enstitüler ve diğer arabuluculuk hizmet sağlayıcılarının gönüllülük esasında uyum sağlayacakları bir dizi ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu etik kurallar; medeni hukuk, ticaret hukuku, aile hukuku, idare hukuku ve ceza hukuku gibi çeşitli uyuşmazlık alanlarında arabuluculuk hizmeti sağlayan merkezler, bu merkezlerin çalışanları ve iş ortakları tarafından kullanılabilir. Bu etik kurallar; Avrupa Birliği bünyesindeki Avrupa Konseyi ve Avrupa Adaletin Etkinliği Komisyonu tarafından 2004 yılında yayınlanan Avrupa Arabulucular Etik Kuralları’nın arabuluculuk ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yolları hakkındaki tavsiyeleri, ilkeleri ve diğer enstrümanlarıyla uyumludur ve birlikte değerlendirilmelidir. Avrupa Konseyi üye ülkelerinin kanun koyucuları, kendi milli arabuluculuk yasal çerçevelerini oluştururken bu etik kuralları arabuluculuk merkezlerine ilişkin temel standart olarak tercih edebilirler.

 1. TANIM

Arabuluculuk hizmet sağlayıcısı (Türkiye uygulamasında ‘arabuluculuk merkezi’); çatısı altında, tarafların uyuşmazlıklarını dostane şekilde çözmelerine yardımcı olan bağımsız üçüncü kişi arabulucular tarafından sunulan arabuluculuk hizmetiyle ilgili süreci yöneten özel veya kamu kuruluşudur.

 1. HİZMET KALİTESİ VE YETERLİLİĞİ

Arabuluculuk merkezleri hizmetlerinin kalite ve yeterliliğini sağlamak üzere aşağıdaki önlemleri alırlar:

 • İlgili hizmetleri sağlayacak yeterli sermayeye, yönetim kapasitesine ve yeterli sayıda iş ortağı arabulucuya sahiptir;
 • Tüm ilgili iç hukuk kanun ve kuralları ile uyum sağlar;
 • Çatısı altında çalışan arabulucular uyuşmazlık çözümü ve arabuluculuk teknikleri konusunda uygun temel ve devam eğitimlerini alarak kaliteli arabuluculuk süreçlerini uygulamada yetkindir. Gerekli akreditasyon, sertifikasyon ve standartlara sahiptir.
 • Çatısı altında çalışan arabulucular kendilerine yönlendirilen belirli tipteki uyuşmazlıkları ele almaya yetkindir.
 • Arabulucu seçim ve tayinine ilişkin şeffaf, adil ve etkin prosedürler uygulamaktadır.
 • Uygun müşteri memnuniyet anketleri kullanmak suretiyle arabuluculuk merkezinin ve iş ortağı arabulucularının performansını yeterli ve etkin şekilde sağlayacak bir izleme sistemi uygulanmaktadır.
 • Anahtar göstergelere ilişkin istatistiksel veri toplanmaktadır.
 • Sekreteryasında ve vaka yönetim ofisinde görevli çalışanlar taraflara ve arabuluculara tüm arabuluculuk sürecinde destek sağlamaya uygun şekilde eğitilmiştir.
 • Yerleşkeleri ve arabuluculuk odaları kolay erişime ve ulaşıma sahiptir; arabuluculuk görüşmeleri için yeterince donatılmıştır ve rahattır.
 • Taraflar online olarak veya uygun başka bir iletişim aracıyla kolaylıkla arabuluculuk talebinde bulunabilirler ve arabuluculuk sürecine katılabilirler.
 • Yeterli bir kalite yönetim sistemi uygulamadadır, etkin şekilde izlenmekte ve uygulanmaktadır.
 1. ŞEFFAFLIK VE İLETİŞİM

Arabuluculuk merkezleri arabuluculuk hizmetinden yararlananlara aşağıdaki konularda tam ve kolay anlaşılabilir bilgi sağlayabilmek için güncel ve kullanıcı dostu bir web sitesine ve/ya başka araçlara sahip olmalıdır:

 • Arabuluculuk merkezinin tarihçesi, ortaklarının isimleri, iş ortakları, yönetim ve ana menfaat sahipleri;
 • Arabuluculuk merkezinin çatısı altında hizmet sağlayan arabulucuların isimleri, tam ve güncel özgeçmişleri ve profesyonel yeterlikleri;
 • Arabuluculuk süreci, arabuluculuk kuralları ve arabuluculuk sürecinde uygulanan ilgili mevzuat;
 • Arabuluculuk ücretleri, hesaplama kriterleri ve taraflar arasında nasıl paylaştırılacağı;
 • Arabulucular tarafından onaylanan etik kurallar.

Arabuluculuk merkezi, kendisinin ve iş ortağı arabulucuların sunduğu hizmetlerle ilgili iletişiminde veya pazarlamasında hatalı, hileli veya yanıltıcı ifadelerde bulunmamalıdır.

 1. ARABULUCULUK KURALLARI VE ETİĞİ

Arabuluculuk merkezleri, Avrupa Arabuluculuk Etik (Davranış) Kurallarını arabuluculuk hizmetleriyle ilgili asgari bir standart olarak uygular.

Arabuluculuk merkezleri, arabuluculuk hizmetlerini uygularken ve sağlarken iç yasal düzenlemelerde sabit olan kurallara ve prosedürlere uyum göstermelidir.

 1. BAĞIMSIZLIK, TARAFSIZLIK VE NÖTRLÜK

Arabuluculuk merkezleri uyuşmazlığın tüm taraflarına ve uyuşmazlıkla ilgili görev alan hukukçulara karşı bağımsız ve tarafsız olmalıdır.

Tüm arabuluculuk süreçleri tarafsız, nötr ve bağımsız bir şekilde yönetilmelidir.

Arabuluculuk merkezleri uyuşmazlık çözümü ile ilgili olmayan başka profesyonel veya ticari aktivitelerle birleştirilmiş arabuluculuk hizmetleri sunmamalıdır. Bir arabuluculuk merkezinin personeli, ortakları, menfaat sahipleri ve iş ortağı arabulucuları, uyuşmazlık sona ermeden önce veya sona erdikten sonra makul bir süre geçmeksizin, aynı uyuşmazlıkta veya taraflardan birisi için, avukat, danışman, eğitimci veya hakim rolü üstlenemez.

Arabuluculuk merkezleri bağımsızlık ve tarafsızlığı garanti etmek için tüm diğer sınırlamalara ve prosedürlere uyum sağlamalıdır.

 1. MENFAATLERİN ÇATIŞMASI

Arabuluculuk merkezleri muhtemel menfaat çatışmalarını tespit edip ortadan kaldırmak için gerekli prosedürleri uygulamaya koymalıdır.

Arabuluculuk merkezleri, tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkilemesi oldukça muhtemel olan veya merkezin bir tarafa önyargılı veya diğer bir tarafa yakın olduğu görüntüsünü yaratabilecek aşağıdaki gibi durumların, ilgi veya ilişkilerin varlığını açıklamak zorundadır:

 • Herhangi bir taraftan, iştirakinden veya tarafsızlığı etkileyebilecek danışmanından bir ekonomik çıkar veya gelir kaynağı (ortaklık, sporsorluk, yıllık yardım, finansman gibi);
 • Arabuluculuk sürecinin sonucunda ortaya çıkabilecek menfaatler;
 • Taraflarla ve danışmanlarıyla ilgili tarafsızlığı etkileyebilecek veya taraf veya önyargı görüntüsü yaratabilecek durumlar ve ilişkiler
 1. ŞİKAYETLER, DİSİPLİN PROSEDÜRLERİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Arabuluculuk merkezleri, arabulucuları ve arabuluculuk süreç yöneticilerini ilgilendiren uyuşmazlıkları ele alan adil ve etkin şikayet ve disiplin mekanizmaları kurmalı ve sürdürmelidir.

Arabuluculuk merkezleri, kendilerinin dahil olduğu konularda müzakere ve arabuluculuk yoluyla öncelikle dostane uyuşmazlık çözümlerine başvurmalıdırlar.

 1. GİZLİLİK

Arabuluculuk merkezleri, arabuluculuk ile ilgili tüm bilgilerin gizli olduğunu genel bir standart olarak kabul etmek suretiyle, ilgili yasalarda ve kurallarda ve/ya taraflarca öngörülen gizlilik seviyesini korumak için tüm makul önlemleri almalıdır.