Sıkça Sorulan Sorular

SIKÇA SORULAN SORULAR

KAZANÇ ARABULUCULUK MERKEZİ ANONİM ŞİRKETİ

 

 • Arabuluculuk nedir?

Arabuluculuk alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından (ADR) biri olup, dünyada en yaygın kullanılan ADR yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da dava açılmışsa yargılamaya ara vererek çözmelerinde kullanabilecekleri barışçıl bir yöntemdir.

 • Her türlü uyuşmazlık arabuluculuğa elverişli midir?

Arabuluculuk ancak tarafların serbest iradeleriyle karar verebilecekleri özel hukuk konularına ilişkin uyuşmazlıklarda mümkündür. Tarafların sözleşme konusu yapamayacakları konularda, örneğin ceza davalarında, nüfus kaydına ilişkin davalarda veya çocukların velayetine ilişkin davalarda arabuluculuk mümkün değildir.

 • Arabulucu kimdir?

Arabulucu taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlığın çözümünde tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişi olarak yer alır. Ülkemizde T.C. Adalet Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazanan ve diğer koşulları sağlayarak resmi sicile kaydını yaptıran, herhangi bir meslekte en az 5 yıllık kıdemi bulunan hukukçular arabulucu olabilir.

 • Arabulucunun uyuşmazlık çözümünde fonksiyonu nedir?

Tercih edilen arabuluculuk usulüne bağlı olarak arabulucunun fonksiyonu değişebilir. Dünyada en çok başvurulan değerlendirici arabuluculuk usulünde, arabulucu tarafların çözüm üretmesine uzmanlık esasında katkıda bulunur, taraflara çözüm önerisi sunar ve tarafların menfaat bazlı uzlaşmasına doğrudan katkı sağlar. Kolaylaştırıcı arabuluculuk usulünde ise arabulucu taraflar arasındaki iletişim ortamını kolaylaştırarak onların kendi çözümlerini üretmeleri konusunda yardımcı olur. Ülkemizde ilk düzenlemede arabuluculuk usulü ‘kolaylaştırıcı arabuluculuk’ olarak kabul edilmiş, 2017 yılında yasada yapılan değişiklikle ‘değerlendirici arabuluculuk’ usulü de sistemimizde kabul edilmiştir.

 • Debt Mediation nedir?

Donuk alacak arabuluculuğudur. Değerlendirici arabuluculuğun ileri finans ekonomilerinde yaygın uygulaması olarak, bankalar ve kredi geri ödeme sorunu yaşayan müşteriler, uzmanlık alanı kredi yapılandırmaları ve sorunlu kredi uygulamaları olan arabulucular marifetiyle çözüm geliştirmeye başlamıştır. Debt Mediation modelimiz bankacılık nosyonu bulunan danışman arabulucularımız tarafından ülkemiz esnaf ve kobilerinin ihtiyaçlarına uyarlanarak geliştirilmiştir. Gerek bankaların gerekse müşterilerinin ilk başvurusuyla başlatılan uzmanlık desteğindeki çalışmalar mekik arabuluculuğuyla sürdürülmekte, toplumsal barışa katkı sağlanmaktadır.

 • İşçi – İşveren uyuşmazlıklarında arabuluculuğa başvurabilir miyim?

Türk Hukuk Mevzuatına göre bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılacak davalarda, işçi veya işverenin, uyuşmazlığın çözümü için öncelikle arabuluculuk yoluna başvurması gerekmektedir. Arabuluculuğa başvurmadan dava açmanız halinde mahkeme davanızı usulden reddedecektir. Yapılacak arabuluculuk müzakerelerinde taraflarca bir anlaşmaya varılamaması halinde mahkeme nezdinde dava açılabilecektir. Arabulucu, görevlendirildiği tarihten itibaren 3 (üç) hafta içerisinde arabuluculuk sürecini sonuçlandırmalıdır. Bu süre, zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla 1 (bir) hafta uzatılabilecektir.

 • Ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuğa başvurabilir miyim?

Türk Hukuk Mevzuatına göre ticari uyuşmazlıklardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması gerekmektedir. Söz konusu taleplere ilişkin arabuluculuğa başvurmadan dava açmanız halinde mahkeme davanızı usulden reddedecektir. Yapılacak arabuluculuk müzakerelerinde taraflarca bir anlaşmaya varılamaması halinde mahkeme nezdinde dava açılabilecektir. Arabulucu, görevlendirildiği tarihten itibaren 6 (altı) hafta içerisinde arabuluculuk sürecini sonuçlandırmalıdır. Bu süre, zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla 2 (iki) hafta uzatılabilecektir.

 • Arabulucuya başvurmakla dava hakkımdan vazgeçmiş olur muyum?

Hayır. Taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Kendi isteğiniz ile başlattığınız bu süreci yine kendi isteğinizle sona erdirip mahkemeye başvurabilirsiniz.

 • Arabuluculuğun avantajları nedir?

– Yargılama sistemine göre daha ekonomiktir.
– Yargılama sistemine göre daha kısa sürer, zamandan tasarruf sağlar.
– Mevcut hukuki durumun değil, menfaatin korunması esastır. Taraflar menfaatlerine odaklanır.
– Güvenirlik ve gizlilik önemlidir. Tarafların bu süreçte sundukları bilgi ve belgeler, müzakereye katılan tüm katılımcılar için gizliliğe tabidir. Sadece arabuluculuk süreciyle ilgili bu bilgi ve belgeler ileride olası bir mahkeme sürecinde delil olarak ileri sürülemeyeceği gibi, taraflar arabulucudan tanıklık etmesini de isteyemezler. Bu sebeple taraflar mahkeme önünde konuşamayacakları hususları arabuluculuk müzakerelerinde rahatlıkla konuşabilirler.
– Gönüllülük ve iradilik esasına dayanır. Taraflar, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbesttirler. Sonuç, tarafların kontrolündedir.
– Tarafların anlaştıkları yöntem ve çözüm tarzı esastır, esnektir.
– Sürecin kaybedeni yoktur. Tarafların anlaşması halinde iki taraf da kazanır, tarafların sosyal ve ekonomik ilişkileri devam eder.

 • Arabuluculuk süreci sonunda sağladığım anlaşma bağlayıcı mıdır?

Taraflar arabuluculuk sürecinin sonunda bir anlaşmaya varırlarsa, arabulucu tarafından anlaşma belgesi düzenlenir ve bu belge taraflar için hukuken bağlayıcıdır. Taraflardan biri dilerse mahkemeye başvurarak bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh alabilir. Bu şerh ile anlaşma belgesi, ilâm niteliğinde belge sayılır ve doğrudan ilamlı icraya konu edilebilir. Anlaşılan hususlar hakkında taraflarca bir daha dava açılması hukuken mümkün değildir.

 • Mahkemede davam devam ederken arabuluculuğa başvurabilir miyim?

Evet. Mahkemede yargılaması devam eden uyuşmazlıklar için arabuluculuğa başvurulabilir. Böyle bir durumda tarafların birlikte arabulucuya başvuracaklarını beyan etmeleri halinde yargılama, mahkemece 3 (üç) ayı geçmemek üzere ertelenir. Bu süre tarafların birlikte başvurusuyla 3 (üç) aya kadar uzatılabilir. Taraflar bir anlaşmaya vardığı takdirde mahkemenin karar vermesine gerek kalmayacaktır. Ancak taraflar, anlaşmaya varamazlarsa, davaya kaldığı yerden devam edebilirler. Davanın arabuluculuk süreci dolayısıyla bekletildiği sırada zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işlemeyecektir.